Veľká vedomostná súťaž o vode 2011/2012 Tlačiť E-mail
Štatút

3. ročníka „Veľkej vedomostnej súťaže o vode vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť"

  

článok I

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom súťaže (ďalej len "vyhlasovateľ") je:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)
Prešovská 48
826 46 Bratislava
www.bvsas.sk

 

2. Organizátorom súťaže je:
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Saratovská 26/A-218
841 02 Bratislava
www.modraskola.sk

 

článok II

Cieľ Veľkej vedomostnej súťaže o vode

Cieľom Vedomostnej súťaže o vode je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Modrá škola, podporovať činnosti vedúce k rozvoju vzdelávacích schopností žiakov. Prioritnou úlohou je uvedomovanie si dôležitosti pitnej vody pre život, jej ochrana, prevencia pred znečisťovaním vody a zároveň vychovávať a vzdelávať žiakov o význame vody pre život.

 

článok III

Kategórie Veľkej vedomostnej súťaže o vode 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií.

2. Veľká vedomostná súťaž o vode sa realizuje v troch kategóriách:

  • Kategória I - žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl,
  • Kategória II - žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl ažiaci žiaci 1. až 4. ročníka 8 ročných gymnázií,
  • Kategória III - žiaci stredných škôl a žiaci 5. až 8. ročníka 8 ročných gymnázií.

 

článok IV

Termín konania Veľkej vedomostnej súťaže o vode 

1. Veľká vedomostná súťaž sa vyhlasuje 5. septembra 2011 (1. kolo).

2. Veľká vedomostná súťaž ma 8. kôl, každé súťažné kolo trvá 4 týždne.

3. Každý mesiac budú zverejňované odpovede z predchádzajúceho súťažného kola na stránke www.modraskola.sk.

4. Veľká vedomostná súťaž sa uzatvára 8. kolom v máji 2012. 

 

článok V

Pravidlá Veľkej vedomostnej súťaže o vode 

1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a žiaci stredných škôl, ktorí vyplnia on-line súťažný test na stránke www.modraskola.sk v určenom termíne.

2. Pri vypĺňaní súťažného testu sa môže žiak radiť s učiteľom alebo rodičom.

3. Súťažný test v nesprávnej vekovej kategórií bude z hodnotenia vyradený bude vyradený.

4. Žiak môže v jednom súťažnom kole vyplniť a zaslať iba jeden súťažný hárok.

5. Organizátor súťaže zabezpečí pravidelné zverejňovanie výsledkov po každom súťažnom kole počas celého školského roka 2011/2012 na stránke www.modraskola.sk.

 

článok VI

Hodnotenie Veľkej vedomostnej súťaže o vode 

1. Veľká vedomostná súťaž sa bude hodnotiť v troch kategóriách.

2. Každý mesiac budú zverejňované správne odpovede z predchádzajúceho kola súťaže na stránke www.modraskola.sk

3. Každý mesiac oceníme vecnými cenami 10 najlepších riešiteľov daného kola, vecné ceny budú zasielané poštou.

4. Po ukončení Veľkej vedomostnej súťaže o vode v máji 2012 budú zverejnené celkové výsledky súťaže na stránke www.modraskola.sk.

5. Na záver budú ocenení 10 najlepší riešitelia - absolútni víťazi Veľkej vedomostnej súťaže o vode, ktorí budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien 31. mája 2012 v Bratislave.

6. Do záverečného - celoročného hodnotenia budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí sa zúčastnili najmenej 7 súťažných kôl.

7. Absolútni víťazi súťaže budú ocenení v troch kategóriách, vecnými cenami v hodnote 400 €.

8. Taktiež bude vyhodnotená najlepšia škola a najaktívnejšia škola Veľkej vedomostnej súťaže o vode, ktoré budú ocenené Cenou Modrej školy.

 

článok VII

Záverečné ustanovenia 

1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž na portáli www.modraskola.sk.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením oznámenia o odvolaní súťaže na portáli www.modraskola.sk.

4. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Veľkej vedomostnej súťaže o vode.